• ارسال
  • خبر بده
  • مقایسه

خط تولید پروفیل UPVC

امتیاز 5 از 5
از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از محصولات ما رضایت دارید؟

تماس بگیرید!

معرفی کوتاه

خط تولید پروفیل UPVC

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺤﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻲ  ﺩ ﺷﻮ .ﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ    ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﮔـﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲ ﺪ ﺑﺎﺷﻨ .  U  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﻭﻓﻴﻠﻬﺎﻱ .P.V.C    ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ  ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ گردد.ﻗﺒـﻞ ، ﺑﺤﺚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ  ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺍﺳﺖ .  ﺍﺯﺩﻻﻳﻞ ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻏﻴـﺮ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ (U    ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ .P.V.C)  ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧ    ﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣـﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧـﺴﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ.  ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ  ﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻫـﺪﺭ ﺭﻓـﺘﻦ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  ﻫـﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ .  ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻛـﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ  ﺑی ﺣﺪ ﻭ ﻣـﺮﺯ ﺁﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎﺯﻱ ﻣـﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺁﺣﺎﺩ ﻣـﺮﺩﻡ ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﺳـﺎﺯﻱ ﺷـﻮﺩ . ﺧﻮ ﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﺟـﻪ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘ ﺎﻧﻪ ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻴﺰ ﺭﻭﺯ ﺑ ﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ  ﺷ ﺑﺎ ﺪ . ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺩﻫﻪ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ﺳـﺎﺧﺖ ﭘﺮﻭﻓﻴـﻞ .P.V.C U. ﺩﺭ ﻛـﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑـﺰﺭﮒ ﺩﻧﻴـﺎ ﻣﺘـﺪﺍﻭﻝ ﮔـﺸﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄـﺮﺡ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ 

خط تولید پروفیل UPVC  با ظرفیت 960 متر در 8 ساعت 

 

خط تولید پروفیل UPVC با ظرفیت 960 متر در 8 ساعت

 

تمام اتوماتیک  اما به حای کنترل  PLC ,PAC  از کنترل دما استفاده می کنند
اکسترودر: 100-180  کیلوگرم در ساعت
سرعت خط تولید: 1.2 -2 متر در دقیقه
چین
گرانول پی وی سی ( یا پودر )
ﻋﺎﻳﻖ ﺑـﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺣـﺮﺍﺭﺕ ﻭ ،  ﺧﻤﺶ ﭘﺬﻳﺮﻱ ، ﺳﺒﻚ ﻭﺯﻧﻲ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴته،  ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻮﺍ ، ﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻠﻔﻴـﻖ ﺑـﺎ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﺻﻴﻘﻠﻲ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻭ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ پذیری ﭘﻠﻴﻤﺮ

برای درب و پنجره
این نوع پنجره‌ها در تمام ساختمان‌ها اعم از تجاری، اداری، مسکونی و … قابلیت کاربرد دارند، بخصوص در ساختمان‌هایی که در حاشیه مناطق پر سر و صدا یا در مناطق سردسیر قرار دارند همراه با شیشه دو یا سه جداره به علت عایق صوت و حرارت بودن بسیار مناسبند. همچنین از درزبندی مناسبی همراه با یک سری نوار و زهوار لاستیکی برخوردار می‌باشند که عایق آلودگی‌های هوا نیز می‌باشد

1.Vacuum feeder and dryer  /  Auto feeder
2.SJ75/28 Single Screw Extruder
3.(heaters and calibration
4. Vacuum Forming Table (6m
5.Haul-off unit
6.Automatic Cutting Machine
7. Stacker
Auxiliary  equipment :
1. SWP400 PVC profile crusher
2. (Water tower (10 ton
3. Mold
4.(Printer ( optional
Extruder :
1.( Thermocouple  ( 4pcs
2. (Dismantling tools for screw  ( 1set
3. (Oil seal for gearbox  (1pc
4. Heating circle of the mouth die ( 1set)
5.( Adapter for heater    (4pcs)
6. ( Wire for mould ( 20m)
Vacuum forming table:
1. (Water level solenoid valves  (1pc)
2. ( Water pipe for mould ( 10m)
3. (Vacuum pipe for mould (10m)
Haul off unit:
1. (Rubber block    (20pcs
Auto cutting machine :
1. (Saw    (1 PC
Electrical control cabinet:
1. (solenoid valve  (2pcs
2. (Small contactor  (2pcs
3.   (Button (2pcs)
4. (Potentiometer ( 2pcs
5. (Vacuum meter    (1pc
6. (Ammeter    (1pc
7. (Relay  (1pc
1کانتینر  40 GP
به صورت فوب در بنادر چین
+ هر کدام از بنادر ایران (با پرداخت هزینه های حمل و بیمه توسط مشتری) یا
+ محل کارخانه خریدار (با پرداخت هزینه های حمل خارجی و داخلی، بیمه، هزینه های گمرکی و ترخیص توسط خریدار)
تمام اتوماتیک  اما به حای کنترل  PLC ,PAC  از کنترل دما استفاده می کنند
اگر مواد اولیه به صورت پودر باشد ، باید از Auto feeder, استفاده کرد .
در صورتی که مواد اولیه گرانول باشد ، باید از vacuum feeder and dryer استفاده کرد
مواد اولیه توسط Auto feeder, ( انتتقال مواد ) به مخلوط کن ( در صورتی که مواد به صورت پودر باشد ، از مخلوط کن برای مخلوط پودر پی وی سی و سایر افزودنی ها استفاده می شود ) و دوباره توسط  Auto feeder به اکسترودر منتقل می شود مواد خروجی از اکسترودر پلاستیک نرم است . بعد از اکسترودر، مواد از قالب ( با استفاده از قالب ، می توان شکل و اندازه مورد نظر را ساخت ) عبور می کند و از Vacuum forming table که معمولا در آن پمپ خلا و پمپ آب قرار داردو باعث می شود که  پروفیل بتواند شکل دقیق  قالب مورد نظر و همچنین خنک شدن آن کمک کند
Haul off unit  کمک می کند تا پروفیل از Vacuum forming table به میز برش  انتقال یابد ودر Auto cutter پروفیل را به اندازه مورد نظر برش می دهد و برای نگه دار پروفیل ها می توان از  Stacker استفاده کرد
ابزار کمکی :
Crusher : برای خرد کردن ضایعات پلاستیک به کار می رود
2 کارگر ساده و آموزش دیده
آب:5 متر مکعب در ساعت ( بازیافتی)
برق: 130کیلووات برق 50 هرتز با ولتاژ 380 ( بدون در نظر گرفتن  تجهیزات کمکی )

هوای فشرده:5 مترمکعب در ساعت

بر اساس ظرفیت پیشنهادی:65متر مربع
1. (Air compressor (7.5KW
زمان مورد نیاز جهت تامین و ساخت ماشین آلات : 40 روز کاری پس از دریافت پیش پرداخت
گارانتی و وارانتی :  15 ماه پس از  تاریخ  حمل
+ 30 درصد پیش پرداخت
+ 60 درصد پس از ساخت ماشین آلات و اخذ تایید گواهی بین المللی بازرسی کیفی و کمی کالا از SGS
+ 10 درصد پس از نصب و راه اندازی
قیمت خط تولید( بدون قالب ها و تجهیزات جانبی):31200دلار PVC profile crusher قیمت :  3614 دلار
Air compressor قیمت: 780 دلار
Water tower قیمت : 468 دلار
+قیمت فوق شامل تمامی ماشین آلات و لوازم یدکی مورد نیاز سالانه، حمل تا بندر عباس و بیمه با تعهد نظارت بر نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی و تولید آزمایشی و ارایه خدمات گارانتی و وارانتی می باشد

+هزینه قالب به صورت جداگانه و به صورت زیر می باشد:
پروفیل فریم در و پنجره : 5395 دلار
پروفیل  برای  پنجره معمولی : 5590 دلار
پروفیل لنگه برای پنجره  بیرون باز شو :5590 دلار
پروفیل  در:  5850 دلار
زهوار شیشه دو جداره:  4030 دلار
قیمت  پرینتر :  4420 دلار

فروش خط تولید با تمامی تعهدات قید شده
+ نظارت و بازرسی تخصصی و حقوقی بر کلیه عملیات اعتبار سنجی ،گزینش ،خرید و حمل و نصب و راه اندازی +خطوط تولیدی مد نظر خود متقاضی
+ مقایسه تطبیقی اطلاعات و مشخصات فنی و خدمات انواع پروفرما های صادره از ساپلایر های  چینی و اروپایی و ارایه گزارش تخصصی
+ برگزاری مناقصه رسمی جهت خرید ماشین آلات در صورت تمایل مشتری

 

 

شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.